sábado, 26 de diciembre de 2009

Mensaje de Navidad de S.A.R. Enrique Gran Duque de Luxemburgo

En luxemburgués y en francés


Léif Letzebuerger, léif Matbierger,

Haut op Chrëschtdag gi mir eis nees bewosst dass geschwënn ërem e Joer zu Enn geet. Fir vill vun eise Matbierger wor 2009 nët einfach.

Wéi virun engem Joer den internationale Finanzsystem an d’Schwanke komm ass, konnt mat deem Schlëmmsten fir d’Wirtschaft gerechent gin. Déi Angscht wor berechtegt.

Eng weltwäit Kris ass ausgebrach an eist Land blouf och nët verschount.

De Chômage as geklommen a vill Mënschen färten em hir Aarbecht. Vill Betriber schaffen ennert hire Kapazitéiten an d’Staatsfinanzen stinn ënner Drock.

Et ass vill iwer des Kris geschriwwen a geschwaat gin. Et gouf awer manner iwer hir Ursaachen nogeduecht. Misste mer awer net eis selwer déi richtég Froe stellen? War eis Gesellschaft net villäicht ze vill vum séiere Profit geblennt? Hu mir nët ebeemol gegleeft dass d’Beem géifen an den Himmel wuessen? Hu mer eigentlech iwerhaapt richteg un d’Zukunft geduecht?

Elo sti mir all virun eiser Verantwortung.

Mir sin oft am Ausland ëm eise soziale Modell beneid gin. Mir kënnen och zu Recht houfreg drop sin. Hie get och net a Fro gestalt. Mee fir en ze erhaalen, musse mer prett sin nach méi no zesummen ze réckelen a nees méi solidaresch mateneen ëmzegoen.

Mir mussen och bereet sin eise wirtschaftleche Modell ze stärken fir eis Kompétitivitéit au’sbauen ze kënnen. Dat geet nët ouni gläichzäiteg eis Konsensfähegkeet ze stäipen.

Et ass nëmmen esou wéi de Sozialmodell weider bestoe kann, dee bis haut d’Markenzeechen vun eisem Land ass.

An der Regierongserklärung vum läschte Juli geet Rieds vun enger inklusiver a partizipativer Gesellschaft. Dat ass en Element waat sëcherlech zu enger méi grousser Kohésioun am Land bäidréit.

Déi Solidaritéit soll allerdengs nët nëmmen hei Heem gëllen. Mer mussen se och no baussen droen.

Eise Planéit ass een. Hien ass nët deelbar. Mir sëtzen all an engem Boot, mir deelen dat selwecht Schicksal.

D’Konferenz vu Kopenhagen huet däitlech gemaach wéi ët ëm eis Ëmwelt steet. Hir grouss Resonanz ass en Opruff, sech verstärkt hire vitalen Erausfuerderungen ze stellen. Mee trotz dem wäite Wee deen ze goen as, gët ët genuch Grënn zouversichtlech ze bleiwen. Waat méi Léit sech der Problematik bewosst gin, waat d’Viraussetzungen besser gin déi richteg Léisungen ze fannen, och fir Lëtzebuerg.

Léif Matbierger,

Vill Leit si veronsëchert wann se un hir Zukunft denken a sech froen waat d’nächst Joer brénge wärt. Eigentlech weess keen ët.

A Momenter vun Onsëcherheet a Besuergnëss musse mir virun allem e klore Kapp behaalen.

Et gët jo och schonn eng Reih méi positiv Noriichten aus der Weltwirtschaft.

De gewaltëge Wee, dee mir als Land an eiser Geschicht gaang sin, de Courage dee mir a ganz schwéieren a batteren Zäiten gewisen hun, sin eigentlech de Beweis vun eiser Fähegkeet zesummen ze haalen a Krisen ze meeschteren.

Dës Lektioun berechtegt mech zu gréisster Hoffnung. Dat ass fir mech e Gronn méi fir trotz enger gedämpfter Stëmmung optimistesch ze bleiwen.

Léif Letzebuerger, léif Matbierger,

Dëst Joer ass den 20. Gebuertsdag vum Fall vun der Berliner Mauer gefeiert gin. Den 9. November 1989 huet Europa nei Wéer opgemaat. Dësen Daag ass och deen, wou dat Onméiglecht méiglech gouf. E staarke Symbol, deen eis eigentlech optimistesch fir d’Zukunft stëmme soll.

Wann ech op dat Joer zeréck kucken, fannen ech dass de Vaclav Havel virun enger Zäit nët zu Onrecht geschriwen huet:

"Il me semble que la chose la plus importante aujourd’hui serait d’adopter une attitude humble à l’égard du monde, de respecter ce qui nous dépasse, de tenir compte du fait qu’il existe des mystères que nous ne comprendrons jamais et qu’il faut assumer notre responsabilité sans la fonder sur la conviction que nous savons tout, en particulier comment tout va finir. Nous ne savons rien. Mais l’espoir, nul ne peut l’ôter."

Chers concitoyens,
Chers amis étrangers,

Nous savons quelle est votre part dans l’édification de notre prospérité commune. Nous avons la ferme volonté, avec tous ceux qui résident ou qui travaillent sur notre territoire, de prendre les mesures nécessaires afin de retrouver ensemble le chemin de la réussite. Nos difficultés actuelles ne nous feront pas dévier de notre tradition: le Luxembourg restera ouvert aux autres, accueillant et tolérant.

Léif Letzebuerger, léif Matbierger,

Un dësem Virowend vu Chreschtdag wëll ech mat der Grande-Duchesse fir d’éischt eis déif Unerkennung un all déi riichten, déi dës Feierdeeg nët am Familjekrees feiere kënnen:

* eis Zaldoten am Ausland, déi duerch hiren Asatz dem Fridden déngen an zum gudde Ruff vum Land bäidroen;
* de Fraen a Männer, déi an dëse Stonnen am Déngscht sin, ob berufflech oder fräiwëlleg;

Hiren Asatz am Interessi vum Land a vun der Allgemengheet wësse mir ze schätzen. Sie erënneren eis alleguerten drun waat ët heescht fir Aanerer do ze sin, a si gin eis e gudd Beispill vun praktizéierter Solidaritéit. Si verdéngen d’Unerkennung vun eis all.

Ech denken och un all déi, déi an dësem Moment vun Ongléck getraff sin, déi krank oder an Trauer sin. Ech wënschen hinnen déi néideg Kraaft dës Situatioun ze iwerwannen.

D’Chrëschtdeeg sollten eis d’Geleegenheet gin un Aanerer ze denken. Mir hun och d’Zäit fir eis mat Wiesentlechem ofzegin.

Ech giff hoffen dass des Feierdeeg Iech erlaben dat next Joer mat Mutt a Vertrauen virzebereeden, a mir wënschen Iech all, mat ménger Fra, méngem Papp an eise Kanner, e schéine Chrëschtdag an dat Allerbescht am neie Joer.
***** en francés *****

Chers Luxembourgeois, chers concitoyens,

En cette veille de Noël, nous nous rendons compte qu’une fois de plus, une année touche à sa fin. Pour beaucoup de nos concitoyens, 2009 n’était pas une année facile.

Lorsqu’il y a un an, le système financier international s’est mis à vaciller, on pouvait s’attendre au pire pour l’économie. Cette peur était fondée.

Une crise d’envergure mondiale a éclaté et notre pays n’a pas non plus été épargné.

Le chômage a augmenté et beaucoup craignent de perdre leur emploi. De nombreuses entreprises fonctionnent en dessous de leurs capacités et les finances publiques sont sous pression.

Beaucoup a été dit et écrit sur cette crise. Cependant, on a moins réfléchi sur ses causes. Or, ne devrions-nous pas nous poser à nous-mêmes les bonnes questions? Ne se pourrait-il pas que notre société ait été aveuglée par l’appât du gain rapide? N’avons-nous pas fini par croire en une croissance infinie? Au fond, avons-nous vraiment pensé à l’avenir?

A présent, nous sommes tous placés devant notre responsabilité.

A l’étranger, on a souvent envié notre modèle social. Nous avons en effet tout lieu d’en être fiers. D’ailleurs, il ne sera pas remis en question. Cependant, pour le préserver, il faut que nous soyons prêts à nous rapprocher encore plus les uns des autres et à retrouver le chemin d’une solidarité plus forte dans nos relations mutuelles.

En plus, nous devons être prêts à renforcer notre modèle économique afin de pouvoir développer notre compétitivité, ce qui ne peut se faire sans renforcer en même temps notre capacité de consensus.

C’est là le seul moyen d’assurer la pérennité de notre modèle social, qui reste la caractéristique emblématique de notre pays.

La déclaration gouvernementale de juillet dernier parle d’une société inclusive et participative. C’est là un élément qui contribuera certainement à renforcer la cohésion dans notre pays.

Cependant, cette solidarité ne doit pas se limiter au niveau national. Il faut que nous l’apportions aussi aux autres pays.

Notre planète est une. Elle est indivisible. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous partageons le même sort.

La conférence de Copenhague a mis en évidence la situation de l’environnement. L’envergure des réactions qu’elle a suscitées nous appelle à relever avec plus d’engagement les défis vitaux qui en découlent. Cependant, bien qu’il reste un long chemin à parcourir, il y a suffisamment de raisons de rester confiants. Dans la mesure où de plus en plus de gens sont conscients de la problématique, il sera plus aisé de trouver les bonnes solutions, y compris pour le Luxembourg.

Chers concitoyens,

Beaucoup de gens se préoccupent de leur avenir et de ce que l’année prochaine leur apportera. En fait, personne ne le sait.

En temps d’insécurité et d’inquiétude, il faut avant tout garder la tête froide.

Du reste, l’évolution de l’économie mondiale a, d’ores et déjà, donné également lieu à des nouvelles plus positives.

Au fond, l’immense chemin que notre pays a parcouru au cours de son histoire, le courage dont nous avons fait preuve en traversant des périodes extrêmement difficiles et douloureuses sont la preuve de notre capacité à faire preuve de solidarité et à surmonter les crises.

Pour moi, la leçon de ces expériences autorise les plus grands espoirs. C’est là pour moi une raison de plus de rester optimiste malgré un climat plus morose.

Chers Luxembourgeois, chers concitoyens,

Cette année a vu les festivités du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989, l’Europe a ouvert de nouvelles voies. En plus, cette date est celle qui a vu devenir possible l’impossible. Il s’agit là d’un symbole fort qui, au fond, devrait nous amener à envisager l’avenir avec optimisme.

En considérant rétrospectivement cette année-là, j’ai l’impression que Václav Havel n’avait pas tort, il y a un certain temps, d’écrire ceci:

"Il me semble que la chose la plus importante aujourd’hui serait d’adopter une attitude humble à l’égard du monde, de respecter ce qui nous dépasse, de tenir compte du fait qu’il existe des mystères que nous ne comprendrons jamais et qu’il faut assumer notre responsabilité sans la fonder sur la conviction que nous savons tout, en particulier comment tout va finir. Nous ne savons rien. Mais l’espoir, nul ne peut l’ôter."

Chers concitoyens,
Chers amis étrangers,

Nous savons quelle est votre part dans l’édification de notre prospérité commune. Nous avons la ferme volonté, avec tous ceux qui résident ou qui travaillent sur notre territoire, de prendre les mesures nécessaires afin de retrouver ensemble le chemin de la réussite. Nos difficultés actuelles ne nous feront pas dévier de notre tradition: le Luxembourg restera ouvert aux autres, accueillant et tolérant.

Chers Luxembourgeois, chers concitoyens,

En cette veille de Noël, je tiens tout d’abord à exprimer, avec la Grande-Duchesse, notre profonde reconnaissance à tous ceux qui n’ont pas la possibilité de passer ces fêtes en famille:

* à nos soldats en mission à l’étranger, qui, par leur engagement, se mettent au service de la paix et contribuent au bon renom du pays;

* aux femmes et aux hommes qui travaillent en ces moments, que ce soit à titre professionnel ou bénévole.

Nous apprécions leur engagement au service du pays et de l’intérêt général. En nous rappelant, à nous tous, ce que c’est que de servir autrui, ils nous donnent un bel exemple de solidarité vécue. Ils méritent la reconnaissance de nous tous.

Je pense également à tous ceux qui, en ce moment, traversent des épreuves, à ceux qui sont malades ou en deuil. Je leur souhaite la force nécessaire pour surmonter ces situations.

Que les fêtes de Noël soient pour nous l’occasion de penser à autrui. Nous avons aussi le temps de nous occuper de choses essentielles.

J’espère que ces fêtes vous permettront de préparer l’année prochaine avec courage et confiance, et, avec mon épouse, mon père et nos enfants, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

No hay comentarios: